Kalite Politikamız

Müşteri Şikayet ve Öneri Formu PR.26_Şikayetler ve İ̇tirazlar Prosedürü KYS.TAL.04 Karar Kuralı Uygulama Talimatı TS EN ISO IEC 17025

Müşteriye verilen deney hizmetlerinde müşteriye sunulan deney standart ve metotlarına ve müşterinin şartlarına uygun olarak hatasız ve profesyonel çalışma ile sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmayı,

İlgili yasalar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası standart ve metotlarda sürekli gelişme gösteren, tarafsız, bilimsel ve ülke şartlarına hitap eden kalite politikasını benimsemeyi,

TS EN ISO/EC 17025 standardına uygun olarak Ülkemizde yasa gereği veya özel istekler sonucunda istenecek Gürültü ve İş Güvenliği ölçümlerini tarafsız, doğru, bilimsel ve güvenilir bir şekilde yapmayı,

Deney çalışmalarında yer alacak personelin, kalite dökümantasyonunda belirlenen politika ve prosedürlerin çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlayacak eğitimler düzenlemeyi,

Personelin eğitim vb. konularda desteklenerek konusunda uzmanlaşmasını sağlamayı,

Akreditasyon koşullarında çalışan bir laboratuvar ile karşılaştırmalı ölçümler yapmayı, kalibrasyona önem verilerek, hatasız ve profesyonel çalışma sağlamayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun cihaz ve metotları kullanmayı,

Vereceği hizmetin kalitesini her zaman belirtilen metotlara ve müşteri standartlarına uygun çalışmayla sağlamayı, sunduğu hizmeti ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Laboratuvar yönetiminin, yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamayı,

Günün değişen koşullarını takip edebilen ve ayak uydurabilen, vizyon ve misyonundaki prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermeden, konusunda öncü bir kuruluş olmayı ve laboratuvar çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı taahhüt eder.

TS EN ISO IEC 17020

Müşteriye verilen deney hizmetlerinde müşteriye sunulan deney standart ve metotlarına ve müşterinin şartlarına uygun olarak hatasız ve profesyonel çalışma ile sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmayı,

İlgili yasalar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası standart ve metotlarda sürekli iyileşme gösteren, tarafsız, bilimsel ve ülke şartlarına hitap eden kalite politikasını benimsemeyi,

TS EN ISO/IEC 17020 standarda uygun olarak Muayene ve Periyodik Kontrol Hizmetlerini tarafsız, doğru, bilimsel ve güvenilir bir şekilde yapmayı,

Deney çalışmalarında yer alacak personelin, kalite dokümantasyonun da belirlenen politika ve prosedürlerin çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlayacak eğitimler düzenlemeyi,

Personelin eğitim vb. konularda desteklenerek konusunda her zaman ilerlemesini sağlamayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun cihaz ve metotları kullanmayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun cihaz ve metotları kullanmayı,

Vereceği hizmetin kalitesini her zaman belirtilen metotlara ve müşteri standartlarına uygun çalışmayla sağlamayı, sunduğu hizmeti ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Laboratuvar yönetiminin, yönetim sisteminin sürekli yenilenmesini ve etkinliğini sağlamayı

Günün değişen koşullarını takip edebilen ve ayak uydurabilen, vizyon ve misyonundaki prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermeden, konusunda öncü bir kuruluş olmayı ve TS EN ISO/ IEC 17020 standardına uymayı

Aşağıda verilen beyana uygun çalışmayı taahhüt eder.

BAĞIMSIZLIK,TARAFSIZLIK,GİZLİLİK ÜST YÖNETİM BEYAN VE TAAHHÜDÜ

CANTÜRK için, muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönüyle ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması vazgeçilmezdir.

Bu nedenle CANTÜRK yönetimi, muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini tüm muayene ekibine ve ofis çalışanlarına açıklamış ve anlaşılmasını sağlamıştır.

CANTÜRK tarafsızlığı tehdit edecek olayları analiz etmiş ve bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır.

CANTÜRK olarak, şirket sahiplerinin ortak olduğu kuruluşların muayene işleminin yaptırılmayacağını

CANTÜRK olarak muayene uygulamasında yer alan bütün personelin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, siyasi, mali ve diğer baskılardan uzak tutarak bağımsız olarak faaliyet göstermesini sağlayacağını,

CANTÜRK olarak muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağına, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını tarafsız ve bağımsız davranılacağına,

CANTÜRK çalışanlarının muayene hizmetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

CANTÜRK olarak müşterinin zarar görmesi durumunda bunu tazmin ederek şirket politikası ve prosedürleri gereği TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında çalışacağını,

CANTÜRK olarak şirketin faaliyetini sürdürmesi için finansal kaygılar ile muayene hizmetini sürdürülmeyeceğini,

CANTÜRK olarak muayene faaliyetlerinde yer alan hiçbir personelin muayene sayısına göre ücretlendirilmeyeceğini,

CANTÜRK olarak yeni müşterilerin yönlendirilmesi karşılığında yönlendirmeyi yapan personele hiçbir koşulda komisyon ödemeyeceğini,

CANTÜRK olarak Muayene hizmeti verilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,

Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, muayene edilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

CANTÜRK ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğrulukları ile çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını,

Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağını;

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmayacağını;

1) Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,

2) Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,

3) Muayene kuruluşunun ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu

4) Muayene kuruluşu ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar olmayacağını

Beyan ve taahhüt ederiz..

Laboratuvar Üst Yönetimi Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

Laboratuvar çalışmalarında firmaya (CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı) ve Müşteriye ait her türlü bilgi, belge ve dokümanların gizliliğini, laboratuvar çalışanlarının da bu gizliliğe riayet etmelerini sağlayacağımı, personele baskı yapmayacağımı ve dışarıdan gelen baskıları da engelleyeceğimi, gizli belgeler konusunda yazılı ve sözlü bilgi aktarmayacağımı, müşterilerin yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmamla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı, her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin yapacakları tüm çalışmalarda tarafsız davranmalarını sağlayacağımı, müşterinin mülki haklarını koruyacağımı, müşterinin zarar görmesi durumunda bunu tazmin edeceğimi, personel tarafsızlığını etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacağımı ( prim ödeme,komisyon ödeme karar kuralını bozmaya yönelik baskı vb ) , personeli etkileyecek şekilde finansal kaygılar doğrultusunda davranmayacağımı vb şirket prosedür ve talimatları gereği TS EN ISO / IEC 17025 Standardı kapsamında çalışacağımı kabul ve taahhüt ederim.

17025.FR.002 _ Laboratuvar Üst Yönetimi Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı Formu / Rev: 03 / 25.11.2020

A Tipi Muayene Kuruluşu Üst Yönetim Beyanı

Yapılan işlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, yeterlik, karar alma ve çalışmalardaki objektifliği ve dürüstlüğü zedeleyebilecek, ticari, mali, idari vs hiçbir faaliyet içerisine girmeyeceğimi;

Müşterilerimize ait tescilli hakları ve bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde korunacağımı, bu bağlamda raporlarla veya yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili hiçbir doküman ve bilgiyi 3.şahıslara vermeyeceğimi (yetkili makamların kanuni istekleri hariç),

Herhangi bir baskı ile karşılaştığımda yetkili makamları bilgilendireceğimi, kuruluşun bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı,

Tarafsız olarak A Tipi Muayene Kuruluşu olma şartlarını karşılayacağımı ve bunu tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağımı ( Muayenesi yapılan cihaz tasarımcısı, montajcısı , satın alan , tedarik eden vb olmak ) ,

Personel tarafsızlığını etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacağımı ( prim ödeme,komisyon ödeme karar kuralını bozmaya yönelik baskı vb ) , personeli etkileyecek şekilde finansal kaygılar doğrultusunda davranmayacağımı ,

TS EN ISO / IEC 17020 Standardı gerekliliklerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

17020.FR.007_A Tipi Muayene Kuruluşu Üst Yönetim Beyanı / Rev : 02 / 20.11.2020